WEBSHOP IS GESLOTEN

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.nolanova.nl en iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen jou en NOLA.NOVA.
1.2 Indien NOLA.NOVA niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NOLA.NOVA in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 NOLA.NOVA kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

 

Artikel 3 GEGEVENS

3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat je gegevens zoals, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de website.

3.2 NOLA.NOVA garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder je voorafgaande toestemming.

3.3 NOLA.NOVA zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4 Je kunt altijd je eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

 

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door NOLA.NOVA.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door NOLA.NOVA is geaccepteerd.

 

Artikel 5 LEVERING

5.1 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden.

5.2 NOLA.NOVA verzendt je bestelling zo snel mogelijk. In de regel vindt de levering plaats ongeveer 1 tot max. 5 dagen nadat de bestelling is ontvangen. Dit ligt aan het moment/dag van bestellen.

5.3 Je dient de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

5.4 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.

5.5 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.

5.6 Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijg je daar bericht van binnen 14 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst.

5.7 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan NOLA.NOVA te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen, aan je geretourneerd.


Artikel 6 PRIJZEN EN BETALINGEN

6.1 De op de website vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

6.2 NOLA.NOVA berekent € 4,95 verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland. Voor verzendingen buiten Nederland zijn de verzendkosten standaard € 15,95. 

6.3 Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

6.4 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal je op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Voor de verschillende betalingsmethoden, zie de website op de pagina BETALEN.

6.5 NOLA.NOVA gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

 

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

NOLA.NOVA blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 8 GARANTIES

1.8 NOLA.NOVA garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Deze zullen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

8.2 De onder artikel 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden.

8.3 Je dient het geleverde product op het moment van de levering, in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen. 

8.4 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal NOLA.NOVA binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door jou betaalde bedrag zal worden geretourneerd. Je kunt NOLA.NOVA ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

8.5 Na verloop van de in artikel 8.2 genoemde garantietermijn is NOLA.NOVA gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.

8.6 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NOLA.NOVA, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.


Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien de door NOLA.NOVA geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van NOLA.NOVA jegens jou beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.

9.2 De aansprakelijkheid van NOLA.NOVA voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf.

9.3 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en NOLA.NOVA, dan wel tussen NOLA.NOVA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en NOLA.NOVA, is NOLA.NOVA niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van NOLA.NOVA.

 

Artikel 10 RISICO TIJDENS HET TRANSPORT

Gedurende het transport van de producten zal NOLA.NOVA het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan.

 

Artikel 11 HERROEPINGSRECHT

11.1 Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. NOLA.NOVA zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag van het product retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking.
Mocht het geretourneerde product aangeschaft zijn met een Fashioncheque zal dit bedrag vergoed worden in de vorm van een Nola.Nova tegoedboncode. Deze code is onbeperkt geldig. 

11.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor je eigen rekening.

11.3 Wanneer de kosten van de bestelling na retourneren minder dan € 100,- bedraagt, worden de verzendkosten in rekening gebracht.

11.4 Vanaf 1 augustus 2018 is nola.nova gestopt met de webshop. Artikelen kunnen na 31 juli dan ook niet meer geretourneerd worden. Ook bestellingen worden niet meer in behandeling genomen na 31 juli 2018.

 

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot het kledingmerk NOLA.NOVA en de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, berusten bij NOLA.NOVA dient u onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 13 OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 14 DIVERSEN

14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

14.2 De administratie van NOLA.NOVA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jouw gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
14.3 NOLA.NOVA is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NOLA.NOVA zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland mocht dit niet onderling tussen beide partijen afgehandeld kunnen worden.

 

Artikel 16 AUTEURSRECHT

Het is verboden afbeeldingen, teksten, ontwerp van de website of enig ander materiaal van de website te vermenigvuldigen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van NOLA.NOVA. Het kopiëren van de producten, ontwerpen en prints van het merk NOLA.NOVA is ten strengste verboden. 

 

GET INSPIRED BY OUR INSTAGRAM